asd
asf
asd

wjqreÿ 4la ;siafia wdY%h lrkjd Ykqo%s n¢k flkd yßu jdikdjka;hs

“uf.a uq,a .S;h wy,d thd ug tia tï tia tlla tj,d ;sínd" iskaÿj ,iaikhs lsh,d" ta úÈyg ;uhs ys;j;a jqfKa

Views: 6389  Jun 20, 2022    Read More...

fudlo Wfka weyqjdu iuyr foaYmd,lhka ug .ykak;a yeÿjd

rEmjdysks w;=re ñ;=re jevigyk ;=<ska <ud ksfõolhl= f,i udOH f,dalhg wj;SrK jk Tyq mqxÑjqkaf.a is;a weo

Views: 6367  Jun 16, 2022    Read More...

2022 cQ,s ui 01 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a

Views: 265  Jul 01, 2022    Read More...

ÈhqKqj" lS¾;sh f.k tk mxp uyd mqreI fhda.h

flfkl=f.a flaka‍o%h ;=< olakg ,efnk fhda. .Kkdjls' ta w;r iqn fhda. fukau wiqn fhda. o we;' mqoa., Ôú;h

Views: 176  Jun 29, 2022    Read More...

Tng fojk újdyhla ;sfío@

ckau m;%hg wkqj hï mqoa.,hl=f.a újdyh isÿjk oji yßhgu oek.; yels jk w;r ;udf.a m<uq újdyh wid¾:l

Views: 120  Jun 29, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-26 isg 2022-07-03

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-26 isg 2022-07-03

Views: 7093  Jun 26, 2022    Read More...

flakao%ia:dk y;ru md¿ lrñka úYaj n,j;d jk .=re jl% fjhs

ry uKav,fha úYd,;u .%yhd f,ig ie,flk n%yiam;s fkdfyd;a .=re .%yhd jir 12 lg miqj 2022 wfma%,a

Views: 6624  Jun 25, 2022    Read More...

l=c udrej fyghs bÈß Èk 40 ;=< foaYmd,k la‍fIa;%fha oejeka;hl= ms<sn|j ;SrKd;aul wdrxÑhla

óg l,ska ,smsj,skao lsysm jrlau fmkajd ÿka mßÈ l=c .%yhd  2022 jifrys cqks 27 jeks i÷od Èk fm'j' 5'39g

Views: 6599  Jun 25, 2022    Read More...

Recent Model

Medha Jayarathna
Chulakshi Ranathunga
Madhushani Wickramasinghe
Chulakshi Ranathunga

Sinhala News

fï ui 31 jk úg .Eia fmda,sï ysia lrkak ie,eiaula

fï jk úg mj;sk .Eia fmda,sï fï ui 31 jkod jk úg wjika lsÍug yelsjkq we;ehs ,sfg%da .Eia ix.ufha iNdm;s

Views: 0  Jul 01, 2022    Read More...

IOC bkaOk fnod yeÍu mq¿,a lrhs

IOC iud.u bkaOk fnod yeÍfï lghq;= ;j;a mq¿,a lr ;sfnkjd' tu iud.u mejiqfõ ;%sl=Kdu, f;,a gexls ixlS¾Kfha

Views: 6  Jun 30, 2022    Read More...

Bollywood and Hollywood News

thd §msld mÿfldaka jf.auhs fkao@ ol=Kq bkaÈhdkq iskudfõ  uE;l§ keÛS wd ;drldj

u,úld fudaydkka lshkafka u,hd,ï" fou< iy yskaÈ Ñ;%mgj,g rx.kfhka odhl õõk keÛS tk rx.k Ys,amskshla'

Views: 2  Jul 01, 2022    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6362  May 08, 2022    Read More...

Sport News

m<uq fgiaÜ ;r.fha ch Tiag%ේ,shdjg

Y%S ,xldj iu. mej;s m<uq fgiaÜ ;r.fhka lvqÆ 10l ch.%yKhla ,nd .ekSug ixpdrl ´iag%ේ,shdkq

Views: 0  Jul 01, 2022    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

,iaik uqyqKska meñKs iskudfõ iQlsß fl,a, iqukd kslau hhs

iskud f,dalfha fmï pß; ksrEmKh l< we;eï k¿ks<shka ienE f,dalfha §;a" fmñka nefËk wjia:d olakg ;sfí'

Views: 6364  Jun 11, 2022    Read More...

Short Story

Views: 6362  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6363  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

news paper
news paper
dinithi
harshani
shalani
asheni

Sinhala Films

King Hanthar

King Hanthar
Jun 29, 2022

Vishama Bhaga Movie

Vishama Bhaga Movie
Jun 29, 2022

bandu plus teni

bandu plus teni
Jun 29, 2022

PRESIDENT SUPER STAR

PRESIDENT SUPER STAR
Jun 29, 2022

Video Songs

Nonida

Nonida

Sayuru Theren Eha

Sayuru Theren Eha

Nonida

Nonida

Maawathe

Maawathe

Chandra Sobha

Chandra Sobha

Hadunada Ridunada

Hadunada Ridunada

Live Shows

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE
Jun 16, 2022

Zig Zag Live Show 2022

Zig Zag Live Show 2022
Jun 16, 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022
Jun 09, 2022

Kurunegala Asha Samarawaththa

Kurunegala Asha Samarawaththa
Jun 09, 2022

Cartoons

Pink Panther EP 83  - Sinhala dubbed

Pink Panther EP 83 - Sinhala dubbed
Jun 29, 2022

Golmaal Ep 42

Golmaal Ep 42
Jun 29, 2022

Pink Panther EP 81  - Sinhala dubbed

Pink Panther EP 81 - Sinhala dubbed
Jun 29, 2022

Golmaal Ep 41

Golmaal Ep 41
Jun 29, 2022

Ladies

Entertainment

f,dj úYd,;u ñßÈh u;aiHhd yuq fjhs

ldïfndacfha ófldx .fÛa ëjr lghq;=j, ksr; msßilg f,dj fuf;la jd¾;d jq úYd,;u ñßÈh u;aiHhd yiq ù ;sfnkjd'

Views: 6367  Jun 21, 2022    Read More...

yd yd tfyu TÜgq kE'' Wvyg hkak hkak'' wkak tfyu'' fIdala wE''

 l<.=K fkdo;a ;ähd" ish,a,ka n,d isáh § lrmq jefâ ` weÛ ls<sfmd,d hk o¾Yk fukak
je,slkao ld,sx.ú, m%foaYfha

Views: 6364  Mar 17, 2022    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6369  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6365  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6366  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6359  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

Kh ;=reiaj,ska ksoyia ùula fyda Wlia NdKav fírd.ekSula fmkakqï lrhs'

Views: 6364  Jun 16, 2022    Read More...

isysk m,dm,

fmd,sia fyda nkaOkd.dr uy;l= ks, we÷ñka isák wdldrh isyskfhka oelSu' kS;sfhka oඬqjï ,eîula" kvq yn

Views: 6364  Jun 10, 2022    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6363  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6362  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6360  Jun 06, 2021    Read More...