Apr
20
fnd,sjqâ ks<sfhd ud,sx.g wdofrhs lshoaÈ ug wdvïnrhs

fnd,sjqâ ks<sfhd ud,sx.g wdofrhs lshoaÈ ug wdvïnrhs

malinga)wifeud,sx. lma tl biaiqj ueÉ tl Thd neÆfõ fldfya b|kao@

wfma f.or b|ka' nnd,d fokakd bkakjdfka' ta fokak;a tlal neÆjd f.org fj,d'


wehs fï mdr hkak neßjqfKa@

nnd,d fokakf.a jev ksid' wfma mq;d ;du pQáhs' È.gu bkak tlla kï fldfyduyß ud;a hkjd' ta;a tl ojilg ksid hkak neß jqKd'

Views: 25
Apr 20, 2014 11:01 pm
Apr
20
iuyr ks<shkaf.a yeisÍï .ek ugu ÿlhs

iuyr ks<shkaf.a yeisÍï .ek ugu ÿlhs

Okxch isßj¾Ok

l,d lafIa;%fha ckm%sh wdl¾IKSh rx.k Ys,amsfhla jk Okxch isßj¾Ok miq.shod ;u Ôú;fha fid÷re me;=ula bgqlr .kakg iu;a jqKd' ta ;u yo ÈkQ ys;e;a;sh YIsks iu. w;sk; .ekSfuka' Okxch f.a;a YIsksf.a;a újdy ux., W;aijh lsxianß fydag,fha § W;al¾Ij;a f,i meje;ajqKd' fï l;dny ta ksñ;af;ks'

Tn Ôú;fha wÆ;a msgqjla fmr¿jd' újdyh .ek fudlo ysf;kafka@

lshd.kak neß f,dl= i;=gla oefkkjd' ‍uf.a újdyh isoaOjqfKa 2014'04'04' tod ug

Views: 25
Apr 20, 2014 10:10 pm
Apr
20
Ôú;hg ióm flfkla ;du keye

Ôú;hg ióm flfkla ;du keye

ÈklaIs m%shidoa

ÈklaIs m%shidoa fï Èkj, fndfyda fofkl=f.a l;d nyg ,lajkafka ?k fg,skdgHfha iudê f.a pß;h ksrEmKh lrk ksid fuka u rKúre ßh,a iagd¾ ix.S;uh jevigyfka ksfõÈldjl f,i lghq;= lrk ksid h' wms wehf.ka wehf.a kj;u f;dr;=re úuid isáuq'

?k fg,skdgHfha iudê .ek fma%laIlhska fudkjo lshkafka@

we;a;gu uu ys;=jdg;a jeäh úYd, ckm%sh;ajhla ?k fg,sJdgH ysñlrf.k ;sfhk nj fmfkkjd ,efnk m%;spdrj,ska' ?k fu.d

Views: 12
Apr 20, 2014 09:45 pm
Apr
20
y| udud jev igykg iskaÿjla lsõjd uf.a l,dj tÉprhs

y| udud jev igykg iskaÿjla lsõjd uf.a l,dj tÉprhs

ckudOH yd m%jD;a;s weue;s

wdpd¾h flfy<sh rUqlaje,a,

l,dj yd foaYmd,kh w;ßka foaYmd,kh f;dard.;a; o l,djg wleue;s lsisjl= ke;s ;rïh' ckudOH yd m%jD;a;s weue;s wdpd¾h flfy<sh rUqlaje,a, uy;d foaYmd,k{hl=f.a l,d;aul rih ms<sn| wmg lSfõ fujka l;djls'

Tng l,dlrejl= lshd lSfjd;a leue;s o@

wms yefudau l,dlrefjda' ú,shï fYalaiamsh¾ lshd ;sfnkjd wm yeu fokdgu Wm;ska l,d yelshdj ;sfnkjd kuq;a fõÈldjla ,efnkafka lSm fokdghs lshd'

Views: 25
Apr 20, 2014 09:10 pm
Apr
19
wr,.xú, 10la bfiâ ã wef<a .sf<a

wr,.xú, 10la bfiâ ã wef<a .sf<a

g%elagrfha 23la .syska

wr,.xú, wÆ;aTh bfiâ ã we<g g%elagrhla fmr<Sfuka g%ේ,rfha .uka l< 10 fokl=f.a isrere fidhd .;a nj fmd,sish lshhs'

g%elagrfha 23 fokl= muK .uka l< nj o oek.kakg we;'


Views: 267
Apr 19, 2014 12:36 am
Apr
18
rcfha wjir we;sj yïnkaf;dg .sh tcdm uka;%S msßig u;a;,§ uer m%ydr

rcfha wjir we;sj yïnkaf;dg .sh tcdm uka;%S msßig u;a;,§ uer m%ydr


k.rdêm;s msia‌f;da,hla‌ wrka miqmi mkakhs

wls; fmf¾rdyïnkaf;dg k.rfha ixj¾Ok lghq;= ms<sn|j ishEiska oeln,d .ekSug Bfha ^17 jeksod& tys .sh tla‌i;a cd;sl mla‍Ifha md¾,sfïka;= uka;%Sjreka mia‌fokl= .uka .;a iqfLdamfNda.S nia‌ r:hg uer msßila‌ úiska myr§ ;sfí'

Views: 358
Apr 18, 2014 12:11 am
Apr
17
u.Ska 476 la‌ isá kej .sf,a

u.Ska 476 la‌ isá kej .sf,a


bka 320 la‌u mdi,a isiqka - u.Ska 180 la‌ oekg fírdf.k


úm;g m;ajQjka fírd.ekSu i|yd weußldkq hqo kejla‌ yd fjk;a keõ lSmhla‌o tu ia‌:dkhg f.dia‌ we;' tfy;a meh folla‌ ;=<§ kej uq¿ukskau .s,Sf.dia‌ ;sfí'

Views: 384
Apr 17, 2014 11:18 am
Apr
15
wdfha wdorjka;shla fjoaÈ ys;g f,dl= nhla oekqKd

wdfha wdorjka;shla fjoaÈ ys;g f,dl= nhla oekqKd

WfmalaId iaj¾Kud,s b;d flá ld,hla ;=< Ôjk w;aoelSï" .egÆ /ilgu uqyqK ÿka rx.k Ys,amskshl" foaYmd,k{jßhl f,i ye¢kaúh yelsh' flfia fyda weh ;uka fj; meñKs tu .egÆ id¾:lj chf.k we;' fï Èkj, ysre àù kd<sldfjka úldYh jk iafkayd fg,s kdgHfha iafkayd f,i id¾:l rx.khl fhfokafka o wehhs'

WfmalaId fldfydu o fï Èkj, Tfí ld,h .;fjkafk@

fï ojiaj, iafkayd fg,s kdgHfha rEm.; lsÍïj,g iyNd.s fjkjd' Bg wu;rj md¾,sfïka;= uka;%Sjßhl yeáhg

Views: 633
Apr 15, 2014 11:14 am
Apr
14
bka§h foìä ore fofokd fjkaùu m‍%;sla‍fIam lr;s

bka§h foìä ore fofokd fjkaùu m‍%;sla‍fIam lr;s


isreßka iïnkaO ù we;s foìä orejka fofokl= jQ Isõkd;a iy Isõrdï hdkq ;ukaj fjka fkdlrk f,i ujqmshkaf.ka yd ffjoHjreka fj;ska b,a,d we;'


12 yeúßÈ úfha miqjk Tjqka ;jÿrg;a mjid we;af;a ;u Ôú; ld,h ;=<u tf,i isák njhs' fï foìä orejka fofokdg we;af;a mdo folla‌ yd

Views: 753
Apr 14, 2014 10:16 pm
Apr
14
fld< leo îm,a,d fuf,da ryla kE

fld< leo îm,a,d fuf,da ryla kE


wleue;su foaYmd,k pß;h@ ueßÉp iodï yqfiaka
Ôj;afj,d bkak ñksiaiqkag mq¿jka ;ud fï Ôúf;a lrk foaj,a fï wd;afuu m, fokjd lshk tl iodïf.ka bf.k.kak' uerefõ n,af,la .dkgfka' iodï lshkafka oreKqu uyd tmd lrmqu md,lfhla' mqxÑ <uhskaj ur,d oeïud' nf,ka wmpdr l<d' crdu md,lfhla' keoao yd''''@

hkak wleue;su rgla@ isïndífõ
fudlo lshkjd kï fï ojiaj, isïndífõ foaYmd,k ;;a;ajh we`.g ta ;rï .=Kodhl ke;sÆ' ojia fol;=k ñksiaiq fmda,sïj,

Views: 587
Apr 14, 2014 09:33 pm
Apr
14
mshhqre j¾Okh lrk pqhska .ï

mshhqre j¾Okh lrk pqhska .ï


mshhqrej, m%udKh"j¾Kh iy yevh j¾Okh lsÍug yelshehs úYajdi lrk pqhska .ï j¾.hla fï Èkj, cmka jeishka w;r ckm%sh fjñka mj;sk nj úfoia udOH jd¾;d lrhs'

î î iS mqj;a fiajh jd¾;d lrk wdldrhg B2Up hk iud.u úiska ksIamdokh lr we;s fuu

Views: 469
Apr 14, 2014 10:36 am
Apr
13
ix.dg ckdêm;sjrK fmdÿ wfmala‍Il jkakehs wdrdOkd

ix.dg ckdêm;sjrK fmdÿ wfmala‍Il jkakehs wdrdOkd

Y‍%S ,xld cd;sl C%slÜ lKavdhfï iqmsß ms;lre l=udr ix.laldrg ó,`. ckdêm;sjrKfha§ fmdÿ wfmala‍Ilhd jk f,i wdrdOkd lr ;sfí'

fuu wdrdOkh isÿ lr we;af;a f,dal YQr Y‍%S ,xld lKavdhu miq.shod md¾,sfïka;=fõ Wmydr ms<s.ekSu i|yd tys .sh wjia:dfõ§h'

mla‍I úmla‍I uka;‍%Sjreka iu. ix.laldr l;d ny lrñka isáh§ tcdm uka;‍%S .hka; lreKd;s,l oeka b;ska

Views: 806
Apr 13, 2014 09:36 am
300 missing as S Korea ferry sinks

Almost 300 people remain unaccounted for after a ferry carrying 459 people capsized and sank off South Korea.

The ferry, carrying mainly school students, was travelling from the port of Incheon, in the north-west, to the southern resort island of Jeju.

Views: 97
Apr 17, 2014 11:22 am
Nishani at Tikiri Mudalali's place

Rising actress Nishani Gamage is currently in Akuressa, Matara, 'Sri Lanka Mirror' learns.

These days she is at Tikiri Mudalali's place, who recently gifted her a car.

Nishani is helping him with his business activities, reports say.

Tikiri Mudalali is none other than Nishani's father.

Views: 2588
Apr 11, 2014 01:09 pm
Gobi, Thevan killed

A mission has been initiated in the Nadunkarni area, Vavuniya last night (April 10) to arrest Ponniah Selvanayagam Kajeeban alias Gobi, who is said to be leading restructuring activities of the LTTE in Sri Lanka.

A shooting incident during the mission had resulted in the deaths of three persons, reports say.

Views: 2602
Apr 11, 2014 12:59 pm
Malinga & boys had partied for 3-4 hours

Malinga & boys had partied for 3-4 hours

After they lifted the twenty-20 world cup in Bangladesh, the Sri Lankan team had partied in the hotel-room, said the team manager Michael de Zoysa.

He has told BBC Sandeshaya from Dhaka that the entire team had worked as one from the beginning to make their expectations for success a reality.

Views: 2579
Apr 08, 2014 12:45 pm
Wedding of Shashini and Dhananjaya Siriwardana.

Wedding of Shashini and Dhananjaya Siriwardana.

Views: 2644
Apr 07, 2014 03:32 pm
Anjula's ailment

Popular actress Anjula Rajapaksha's eyes are ailing, reports say.

Views: 2552
Apr 06, 2014 10:02 am
Kaushal - Bhagya to tie knot on 18th

Opening batsman of the national cricket team - Kaushal Silva and

Views: 2531
Apr 06, 2014 09:59 am
'Dana' ties the knot

Popular actor Dananjaya Siriwardana is to wed Hashini today (April 04).

Views: 2495
Apr 05, 2014 10:37 am
Hirunika's royal role revealed

Hirunika's royal role revealed

Actor Sudharshana Bandara has revealed about a royal role played by the United People's Freedom Alliance (UPFA) Colombo district candidate who topped the party list, Hirunika Premachandra.

According to Sudharshana his newly wedded wife Sahanika Sumanasuriya (a doctor in profession) and Hirunika have been cast in a stage in a

Views: 2605
Apr 03, 2014 11:40 pm
Cricketer fallen for Lakshika

Cricketer fallen for Lakshika

Lakshika Jayawadena, who attracted media over an incident where film director Padmasiri Kodikara has made an ill-mannered proposal to her, has attracted a cricketer as well.

It is heard that the lovestruck cricketer is Chathuranga de Silva

Views: 2510
Apr 03, 2014 08:52 am
  Hot Hot Lanka
  Models Gallery
nilukshi-amanda
images (15)
Dulani Anuradha
images (18)
Rishe Angle
images (33)
Nilu Tanasha
images (26)
Michelle Maneesha Perera
images (69)
miss-femina
images (62)
Udari-Perera-Ranasinghe
images (10)
Kaushalya Madhavis
images (10)
charming dinusha
images (8)
derana miss sri lanka 2013
images (20)
  Sri Lanka Event
Sumudu Wedding
images (40)
Dhananjaya Siriwardana wedding
images (60)
supiri-andare
images (53)
Sri Lanka win the World Twenty 20 final
images (84)
Saranga Umali Home Coming
images (54)
Bogambara Prison Memories
images (32)
Janith Birthday celebration
images (38)
Pramila Praksh Surangani Birth Day
images (77)
Rajesh Khanna Funeral
images (17)
President Meets Artists
images (45)