asd
asf
asd

wageesha salgadu

iqf,da àp¾g jhi oy wghs

Views: 42  Sep 17, 2021    Read More...

ála fgdla f,daÑf.a w¨;au rx.kh

f,dapkd chfldä lshkafka ,xldfõ ála fgdla l,dj yd hQ áhqí fjk;a me;a;lg wrf.k .shmq oÛldr lgldr ;reKshla

Views: 82  Sep 14, 2021    Read More...

reK ldf,u mK jqK;a fokak lsh,d ys;,d fma%uhl mg,eú,d újdy jqKd" ta újdyh foor,d .shd

,leka hQ ysh¾ ó, fg,s kdgHfhka miafi ;j u uu fg,s kdgHhlg iïnkaO fj,d kE' oeka fg,s kdgH flfrk yeá oelald

Views: 72  Sep 14, 2021    Read More...

2021 iema;eïn¾ ui 18 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tn lrk lghq;=

Views: 26  Sep 18, 2021    Read More...

kj .%y wm, ÿre lrk j;ams<sfj;a

kj .%y wm, ÿre lrk j;ams<sfj;a

Views: 74  Sep 17, 2021    Read More...

flakaorhl msysgk wdhqI flá lrk .%y msysàï

flakaorhl msysgk wdhqI flá lrk .%y msysàï

Views: 75  Sep 17, 2021    Read More...

wf;a ;sfnk f¾Ldj,ska wkd.;h lshefjkafka fufyuhs

wf;a ;sfnk f¾Ldj,ska wkd.;h lshefjkafka fufyuhs

Views: 147  Sep 17, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-09-13 isg 2021-09-20

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-09-13 isg 2021-09-20

Views: 695  Sep 13, 2021    Read More...

ók ,.akh

ók ,.akh

Views: 194  Sep 13, 2021    Read More...

Recent Model

Madhu Kulathunga
Chulakshi Ranathunga
Madhushani Wickramasinghe
Chulakshi Ranathunga

Sinhala News

c.;a l=udr" .dñ” f,dl=f.ag iy ir;a ùrfialrg foys lmhs

Èk 10la we;=<; ;ud mSvdjg m;aù we;s .egÆj,g úi÷ula fkd,enqKfyd;a b,a,d wiaùug mshjr .kakd

Views: 10  Sep 17, 2021    Read More...

ksfrdaOdhk we¢ß kS;sh Tlaf;daïn¾ 01 fjksod bj;a lsÍfï ie,iqula

mj;sk ;;a;ajh ie,ls,a,g .ksñka Tlaf;dan¾ 01 jkod ksfrdaOdhk we¢ß kS;sh bj;a lsÍug rch ie,iqï lr we;s nj

Views: 8  Sep 17, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

uf.a ysgmq fmïj;d ug weisâ .ykak msßñ <uhs lsysm fofklaj tõjd

iïudk /ilg ysñlï lshQ iqrEmS ks<sh" yÈisfhau l< wdkafoda,kd;aul fy<sorõj fukak

Views: 12  Sep 17, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

§¾>dhq ,eîug n,mdk cmka ryia

cmka cd;slhkaf.a §¾>dhqI iïnkaOj fmdaIKfõ§ka úiska isÿ l< ióla‍IKj,g wkqj fy<s ù we;af;a Tjqka jeämqr uqyqÿ

Views: 6211  Aug 15, 2021    Read More...

Sport News

wdndOhg ,la jQ l=i,a cks;a .ek ;SrKhla .kS

ol=Kq wm%sldj iu. mej;s 3 jk iy wjika mkaÿjdr úiai ;r.fha§ wdndOhlg ,la jQ l=i,a cks;a fmf¾rd iïnkaOfhka

Views: 11  Sep 16, 2021    Read More...

Views: 30  Sep 13, 2021    Read More...

Politics

Views: 6230  Sep 10, 2021    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

wekaála lvhl urKhla iuÛ wfYdal y|.u fõÈldjg

jix.; iuhg wNsfhda. lrñka fõÈldjg jika; iuhla Wod lsÍfï wruqKska miq.sh i;s wka;fha isg ,hk,a fjkaâÜ

Views: 6214  Sep 12, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6213  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6211  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

yohani
natasha
Dilsha
janaka tharuka
madhumathi
nayanathara

Sinhala Films

yuktiyada shaktiyada

yuktiyada shaktiyada
Sep 16, 2021

beddegama

beddegama
Sep 16, 2021

Suddilage Kathaawa

Suddilage Kathaawa
Sep 16, 2021

Challenges 2011

Challenges 2011
Sep 16, 2021

Video Songs

Sande Saavi

Sande Saavi

Mahamayaviya

Mahamayaviya

Handaawe Hee Poda Wasse

Handaawe Hee Poda Wasse

Mal Yaye

Mal Yaye

Rosa Kathandara

Rosa Kathandara

Perada Dethe Weli

Perada Dethe Weli

Live Shows

Derana Full Blast With Aura

Derana Full Blast With Aura
Aug 15, 2021

Derana Full Blast With Seeduwa Brave

Derana Full Blast With Seeduwa Brave
Aug 08, 2021

Derana Full Blast With Leera

Derana Full Blast With Leera
Aug 05, 2021

WAYO (Live)

WAYO (Live)
Aug 05, 2021

Cartoons

Guru Ko Bole - Season 3-08

Guru Ko Bole - Season 3-08
Sep 18, 2021

Guru Ko Bole - Season 3-07

Guru Ko Bole - Season 3-07
Sep 18, 2021

Guru Ko Bole - Season 3-06

Guru Ko Bole - Season 3-06
Sep 18, 2021

Ready Jet Go -25

Ready Jet Go -25
Sep 18, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6205  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6205  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6209  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6207  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6214  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6204  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6212  Aug 08, 2021    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6206  Jul 29, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6211  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6209  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6213  Jun 06, 2021    Read More...