asd
asf
asd

aloka dhananji

ks¾udKj,g wfma wkkH;dj wjYHhs

Views: 6280  Jan 17, 2022    Read More...

uu lsysmjrlau tjeks o¾Ykj,g fmkS b|,d ;sfhkjd'

k¾;k fl!Y,Hh yd u,la fuka iqmsfmk wehf.a iskyj ksidu ,xldfõ “Y%S foaú” f,iskao wehg kï mgne÷Ks'

Views: 6284  Jan 08, 2022    Read More...

f*la tljqkaÜ yodf.k'' weßhia ;uhs msg lrkafka'' wms Èyd n,,d ú|jk thd,d mõ'

mqxÑ ;srfha ks;ru olskak fmakak bkak weh" olaI;djfhka mßmQ¾K iqkaor;u rx.k Ys,amskshla lsõfjd;a

Views: 6282  Jan 07, 2022    Read More...

2022 ckjdß ui 20 jk n%yiam;skaod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
Tng wo ;rula ÿrg ndOl

Views: 6323  Jan 20, 2022    Read More...

rú ulrhg ish,a, ulr lgg@

rú ulrhg ish,a, ulr lgg@

Views: 6292  Jan 17, 2022    Read More...

bosrsfha tk cqks-cQ,s ld,fha fikiqre jl% fjoaoS

bosrsfha tk cqks-cQ,s ld,fha fikiqre jl% fjoaoS

Views: 6290  Jan 17, 2022    Read More...

ckjdrs 16 jeksod l+c Okq rdYshg jDIN ,.ak ysñhkag w¨;a msïul

ckjdrs 16 jeksod l+c Okq rdYshg jDIN ,.ak ysñhkag w¨;a msïul

Views: 6282  Jan 16, 2022    Read More...

YsIH;aj úNd.hg msg;aj hEug iqn kele;a

YsIH;aj úNd.hg msg;aj hEug iqn kele;a

Views: 6277  Jan 16, 2022    Read More...

kj jif¾ w;e;s uqo,a b;srs lr fok YS% f:rx hka;%h

kj jif¾ w;e;s uqo,a b;srs lr fok YS% f:rx hka;%h

Views: 6282  Jan 14, 2022    Read More...

Recent Model

Chulakshi Ranathunga
Dinithi Valgama
teena
Samanali

Sinhala News

oejeka;hd yuqfõ miq fkdneiai ñksiaiq

nq;a;, ) l;r.u ud¾.fha§ wk;=rg m;ajQ jEka r:hla wi,g meñKs jk w,sfhl= ksid tu jEka r:h ;=, isrù isá u.Ska

Views: 4  Jan 20, 2022    Read More...

uy nexl=j fmd,s wkqmd; by< ouhs • ,shdmÈxÑ ixpdrl wdh;kj,g;a úfYaI oekqï §ula

Y%S ,xld uy nexl=fõ uqo,a uKav,h úiska Y%S ,xld uy nexl=fõ ks;H ;ekam;= myiqlï wkqmd;slh ^SDFR& iy ks;H

Views: 1  Jan 20, 2022    Read More...

Bollywood and Hollywood News

OkqIa  wrka uf.a f.oßka mekakd iqrEms oñ< ks<shlf.ka OkqIag fpdaokdjla

fld,sjqvhg wdorh lrk" ljqre;a oek w÷kk ks<shla úÈyg kslS .,ardks y÷kajkak mq¿jka' kñka

Views: 6279  Jan 19, 2022    Read More...

Discovery and Ancient

§¾>dhq ,eîug n,mdk cmka ryia

cmka cd;slhkaf.a §¾>dhqI iïnkaOj fmdaIKfõ§ka úiska isÿ l< ióla‍IKj,g wkqj fy<s ù we;af;a Tjqka jeämqr uqyqÿ

Views: 6278  Aug 15, 2021    Read More...

Sport News

Y%S ,xld ) isïndífõ m<uq tlaÈk .egqu wo m,af,alef<aÈ

ixpdrl isïndífõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk ;rÛ ;=klska iukaú; tlaÈk l%slÜ ;rÛdj,sh wo wdrïN jkjd'

Views: 6277  Jan 16, 2022    Read More...

Views: 6277  Jan 13, 2022    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

uiabUq,f.hs uf.hs iqixfhda.h b;d jeo.;a udKslaldj; fg,s ks¾udKfha wOHlaI iqo;a frdayK

uyskao m‍%idoa uiabUq,f.a udKslaldj; idys;H lD;sh weiqßka iïudkkSh iskud yd fg,skdgH wOHlaI iqo;a

Views: 6277  Dec 21, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6277  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6277  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

dilsha gamage
raveena
chathu
prashani
hashini
prarthana

Sinhala Films

Sellanda Kollo

Sellanda Kollo
Jan 17, 2022

Ira Madiyama

Ira Madiyama
Jan 17, 2022

Ethalaya

Ethalaya
Jan 15, 2022

Sarungal 18+

Sarungal 18+
Jan 15, 2022

Video Songs

Hinawee

Hinawee

Mawa Mathak Wenawada

Mawa Mathak Wenawada

JESUNE

JESUNE

Dura Atha

Dura Atha

Wasse

Wasse

Pasan Liyanage Feat.Tharuka Gunarathne

Pasan Liyanage Feat.Tharuka Gunarathne

Live Shows

Sha FM Sindu Kamare Nonstop 2021

Sha FM Sindu Kamare Nonstop 2021
Jan 15, 2022

Derana Full Blast With Delighted 02-01-2022

Derana Full Blast With Delighted 02-01-2022
Jan 04, 2022

Derana Full Blast With Maharagama Water

Derana Full Blast With Maharagama Water
Dec 20, 2021

Derana Full Blast With Maharagama Water

Derana Full Blast With Maharagama Water
Dec 12, 2021

Cartoons

Funky Monkey-11

Funky Monkey-11
Jan 20, 2022

Scooby-Doo 241

Scooby-Doo 241
Jan 20, 2022

Guardians of the Galaxy  Ep 11

Guardians of the Galaxy Ep 11
Jan 19, 2022

Funky Monkey-10

Funky Monkey-10
Jan 19, 2022

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6277  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6277  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6277  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6280  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6277  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6278  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

Tfí isyskh fufia lshhs

Tfí isyskh fufia lshhs

Views: 6277  Jan 14, 2022    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6277  Dec 19, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6277  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6277  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6278  Jun 06, 2021    Read More...