asd
asf
asd

rukshana

relaYdkd f.a rE ryia

Views: 6010  Feb 24, 2021    Read More...

thdj uq,skau oelalu uu álla fj,d n,df.k ysáhd" ta yeÛSu .ek lshkak we;a;gu f;afrkafka keye''

uu orefjda ;=ka fofklaf.a ;d;a;d flfkla' uf.a f,dl= mq;d l;Hdka' thdg wjqreÿ myhs' thd biafldaf,a hkak mgka.;a;d ú;rhs'

Views: 6024  Feb 18, 2021    Read More...

uu .; lrkafka iqmsß Ôú­;­hla

‘?k‘ fg,s kdgHh Tng wu;l ke;sj we;s' tys wu;l fkdjk rx.khla l< Ys,amskshla ;uhs iqf,aLd chj¾Ok' t;eka isg u;lfha

Views: 6012  Feb 17, 2021    Read More...

2021 fmnrjdß ui 26 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

2021 fmnrjdß ui 26 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

Views: 73  Feb 26, 2021    Read More...

,.ak m,d­m, ^2021 fmnrjdr 14 bßod isg 20 fikiqrdod olajd&

fïI ,.akhg wkqj fuu i;sh Tng È.gu iqnhs' wd¾:sl m%;s,dNh;a iuÛ i;=gqodhl wdfhdackhlg w; fmdjhs' lsishï wdldrhl

Views: 6009  Feb 17, 2021    Read More...

fmnrjdrs 22 jeksod l=c fïIfhka jDINhg

fmnrjdrs 22 jeksod l=c fïIfhka jDINhg

Views: 6019  Feb 16, 2021    Read More...

yia; f¾Ldj,ska lshefjk l;dj

yia; f¾Ldj,ska lshefjk l;dj

Views: 6010  Feb 16, 2021    Read More...

úNd.dikak ms<sfj;a yd .Km;s hka;%h

úNd.dikak ms<sfj;a yd .Km;s hka;%h

Views: 6003  Feb 16, 2021    Read More...

ulrfha wisrsu;a .%y fhda. iy ore Wm;a

ulrfha wisrsu;a .%y fhda. iy ore Wm;a

Views: 6004  Feb 16, 2021    Read More...

Recent Model

Madhushani Wickramasinghe
nathasha perera
saranga and dinakshi
Niranjani Shanmugaraja New Shoot

Sinhala News

fldúâ urK NQuodkh lsÍfï wjir ysñ .eiÜ ksfõokh ksl=;a flf¾

fldúâ ffjrih wdidokh ùfuka ðú;laIhg m;ajk mqoa.,hskaf.a urK NQuodkh lsÍug wjirh ,nd foñka fi!LH wud;Hjßhf.a w;aikska hq;a w;s úfYaI

Views: 7  Feb 25, 2021    Read More...

fn!oaO ck;djf.a whs;sjdislï j,g tfrysj kS;s f.k tkafka keye

;uka wêlrK wud;Hjrhd jYfhka isák ;dla l,a lsisfia;au jir 2500 lg jvd b;sydihla we;s Y%S ,xldfõ fn!oaO úydr foajd,.ï mk; wfydais

Views: 6  Feb 25, 2021    Read More...

Views: 6011  Feb 25, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ird.s ks<s ksls;d Y¾udf.a wv ksrej;a PdhdrEm iudc udOH l<Uhs

ksls;d Y¾ud ^Nikita Sharma& lsh,d lshkafka uyld,s kue;s bkaÈh fg,s kdgH yryd ckm%sh;ajhg m;a jQ ks<shl úÈyg y÷kaj,d fokak mq¿jka'

Views: 6  Feb 25, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6001  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

jir 27la merKs jd¾;djla wÆ;a fjhs

f,dal .Dyia: u,, l%Svd ;r.dj,sfha§ ógr 60 lvqÆ u;ska Èùfï ;r. biõfõ kj f,dal jd¾;djla msysgqùug wfußldfõ .%dkaÜ fydf,dfõ iu;aúh'

Views: 6006  Feb 25, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6003  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6002  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi
udari warnakula

Sinhala Films

Tawme Iskole

Tawme Iskole
Feb 19, 2021

sundara warada 18

sundara warada 18
Feb 19, 2021

Super Six

Super Six
Feb 19, 2021

Peralikarayo Sinhala Movie

Peralikarayo Sinhala Movie
Feb 10, 2021

Video Songs

KISS - Samanalee Fonseka

KISS - Samanalee Fonseka

Diwyangana

Diwyangana

Pem Purane

Pem Purane

Husma Wadina Durin

Husma Wadina Durin

Amude 2 Genu Genuma Thamai Appa

Amude 2 Genu Genuma Thamai Appa

Samawenna Raththaran

Samawenna Raththaran

Live Shows

Siyathaabimani Nidahase Githawaliya

Siyathaabimani Nidahase Githawaliya
Feb 16, 2021

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Feb 16, 2021

Uduwap Gee Miyasiya 2020

Uduwap Gee Miyasiya 2020
Jan 05, 2021

Seasonal Pops 96

Seasonal Pops 96
Jan 05, 2021

Cartoons

Babaa Company - 07

Babaa Company - 07
Feb 26, 2021

PANCHAPPU - 18

PANCHAPPU - 18
Feb 26, 2021

FRANKLIN AND FRIENDS -18

FRANKLIN AND FRIENDS -18
Feb 26, 2021

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 30

Maha Kaa Baa Sini Yaa Thuma 30
Feb 26, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6001  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6002  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6001  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6002  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6005  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6001  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6003  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6002  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 6003  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 6001  Jan 01, 2019    Read More...