ව්‍යාපාරිකයාව ගෙදරට ගෙන්වා නිරුවත් කර සුරූපීනිය කළ අමුතු වැඩේ
jHdmdßlhdj f.org f.kajd ksrej;a lr iqrEmSksh l< wuq;= jefâ
Nov 09, 2018 03:44 pm
view 4089 times
0 Comments

jHdmdßlhdj f.org f.kajd ksrej;a lr iqrEmSksh l< wuq;= jefâ

Sibel Demiralp lshkafka 2016 j¾Ifha ;=¾lsh rE /ðK' weh jHdmdßlfhla iu. ydo fj,d Tyqf.a ksrej;a Pdhd rEm f.kajd f.k ;sfnkjd' miqj tu jHdmdßlhdj ;u ksjig f.kajdf.k Tyqj ksrej;a lr oeä f,i myr § Tyqf.ka lmamï uqo,a b,a,d ;sfnk nj úfoia udOH ioyka lr ;sfnkjd' miqj Tyqf.ka ,nd .;a ksrej;a PdhdrEm wka;¾cd,fha m, lr ;sfnkjd' Tyqj ksoyia lsÍug Tyqf.ka weh lmamï uqo,a f,i b,a,d we;af;a Y%S ,xld uqo,ska ,laI 76la nj;a ioyka'


fldfydu kuq;a tu jHdmdßlhdg bka ñ§ hdug yelshdj ,eî ;sfnk w;r miqj weh .ek fmd,sishg f;dr;=re ,nd § ;sfnk w;r ta wkqj wehj wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej wehg trg wêlrKh u.ska jir 13 l isr ovqjula kshu lr ;sfnkjd' tfukau weh jro ms<sf.k ;sfnkjd'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips