ඉන්ද්‍රාණිට පිහි පහර 7ක් එල්ල කළ නුවන් දියණියටත් පිහියෙන් ඇන්නා.
bkao%dKsg msys myr 7la t,a, l< kqjka ÈhKshg;a msysfhka wekakd
Mar 26, 2019 01:07 pm
view 4132 times
0 Comments

bkao%dKsg msys myr 7la t,a, l< kqjka ÈhKshg;a msysfhka wekakd'' - f.or jevg wd kqjka iu.Û wjqreÿ fol yudrla ;ykï fmï iqj ú|mq bkao%dKs wjika .uka .sh yeá

fïika jev lrk w;f¾ wkshï weiqr mgka wrf.k''

uy ? 12g bkao%dKsj fydhdf.k weú;a''

wdorh iqkaor hs' ta ksidu ðú;fha ,id¾:l meje;aug, wdorh w;HjYHu wx.hla' tfy;a ,wiïu; ne£ï, ksid we;sjk .egÆ f,fyisfhka ksrdlrKh lr.ekSug fkdyelshs' ,weia ke;s, rd.h ñksia ðú; úkdY lsÍug o uq,a jQ wjia:d fndfydauhs'

fï l;dj o tjeksu isoaêhla' wkshï fma%uh;a" rd.h;a ksid tlaore ujlg ish ðú;h wysñ ù ;j;a mqoa.,hl= ñksia >d;lhl= njg m;a jqKd'

fï ksid ieñhdg ìßh wysñ jqKd' ;reK ÈhKshg wdorKSh ujl wysñ jqKd' l=vd orejka fofofkl=g ish mshdf.k wE;a j ðj;a ùug isÿ jqKd'


ìx.sßh fmd,sia jifï ùrfmdl=K .ïudkfha ðj;a jQ 45 yeúßÈ bkao%dKs Y%shd,;d tlaore ujla' wef.a ÈhKsh fï jk úg 18jk úfha miq jkjd'

bkao%dKsf.a ieñhd ùrfmdl=K .fï msysá fldyq fuda,l fiajfha ksr; lïlrefjla' Tyq bka ,nk wdodhñka ;u tlu ÈhKsh yd ìßh fmdaIKh l<d' ,efnk wdodhu uÈ ksid bkao%dKso fudaf,a /lshdjg .sfha mjqf,a wdodhug ;j;a lShla fyda jeämqr tl;= lr.ekSfï wruqfKka'

lsisu wdrjq,lska f;drj iduldó mjq,a Èúhla .; l< bkao%dKs ;u mjqf,a we;;kaf.a ysig ia:sr fijKla" ,nd.ekSfï wdYdfjka miqjqKd' ;u ieñhd iuÛ weh fï .ek ks;r l;dny l<d'

ta wkqj wjidkfhaÈ Tjqka ;SrKh lf<a flfia fyda ia:sr ksjila bÈ lr .ekSughs'

ta i|yd uqo,a álla fydhd.;a fï fom<f.a B<.Û wruqK jQfha ta i|yd olaI fmof¾rejl=o fidhd .ekSuhs' ta i|yd fï .fïu ,fïika jev, j,g oialï oelajQ kqjka ixðj ish ksfji bÈlsÍu msKsi f;dard.ekSug wUqieñfhda ;SrKh l<d'

ksji bÈlrk ld¾hh ndr.;a kqjka ixðj ish f.da,nd,hka fhdodf.k bkao%Ksf.a ksji bÈlsÍu wdrïN l<d'

kqjka ixðjf.a jhi wjqreÿ 30la' Tyq újdyl fofore msfhla jqKd' fïika jevj,g olaI Tyq bkao%dKsf.a ksji läkñka bÈ l<d'

ksji l%u l%ufhka f.dv kef.oaÈ ;u is;o áflka ál kqjka fj; we§ hk whqre Y%shd,;dg oefkkak we;s' kqjka flfrys wef.a wjOdkh jeäfhka fhduq jQfha wehg;a fydr ryiskqhs'

flfia fyda fï fofokd w;r we;sjQ wdor iïnkaOh uq,ska lsisfjl= oek isáfha keye' b;du;a ryis.;j ,;ykï .fya f.ä lE, bkao%dKs kqjka iu.Û ;ykï rihla úkaod' fï w;r fuu ;ykï weiqr bkao%dKsf.a iajdñ mqreIhdg bfjka fuka oek.kakg ,enqKq w;r tys m%:sm,h jQfha Tyq ish ìß| wu;d fujka weiqrla we;akï th jydu kj;k f,iska okajd isàuhs'

ieñhdf.a wjjdoh bkao%dKs biauqÿkskau ms<s.;a;d'

fï .ek oek isá ljqre;a fuu ;ykï weiqr k;r ù we;s nj is;d isáh;a jir folyudrl muK ld,hla fkdkj;ajd fï ;ykï wdorh fofokd w;r mej;s nj iSñ; msßila oek isáhd'

ksjfia bÈlsÍï wjika jQ miq kqjka .fuka msgj .shd' Tyq yÈisfhau kej; .ug wd wjia:d j, flfia fyda bkao%dKs uqK .eiSugo wu;l lf<a keye'

ta miq.sh 12 jeksodhs' tÈk ueÈhï rd;%S ;u ksjfia fodrg lsisfjl= úiska ysñka ;Ügq lrkq bkao%dKsg weyqKd'

ta jk úg wef.a ieñhd miqjqfKa ;o kskaolhs'

fodr újD; l< bkao%dKsg byska lkska oyäh oukakg we;s' kqjka ixðj uy ? weh fidhd wef.a ksjig meñK ;snqKd'

weh jydu Tyqg t;kska msgj hk okajñka fodr jid oeóug W;aiy l<d' ta w;r lsishï Yíohla weiSfuka wjÈ jQ bkao%dKsf.a ieñhd ksji msgqmi isÿjkafka l=ulaoehs ne,Sug meñKshd' túg ksjiska msg; isá kqjka" bkao%dKsf.a ieñhd oel läkñka w÷f¾u ie.jqKd'

bkao%dKs ta fudfydf;a ksjfia we;=<g hdug ;e;a l<d' ieñhd úÿ,smkaou o,ajd ñÿ,g nei wi< lsisjl= ie.ú we;aoehs úmrï l<d' túg bkao%dKs fodr jidf.k ksjig hdug ;e;a l<;a ta jk úg rd. .skafkka u;aj isá kqjka ixðj tlajru ie.ù isá ;ekska bkao%dKs wi<g lvd je§ ;u bfka .id ;snQ msysh wfudard .ksoaÈ bkao%dKs lE .eiqjd' ;mamr lsysmhlÈ wef.a isrefrka .,d .sh f,a j,ska f.ìu f;;a jqKd'

msys myr t,a,jk úg ú,dm ÿka ;u ìßhf.a yඬ weis h<s ksji we;=<g Èj wd ieñhd oel we;af;a kqjka ixðj ;u ìßhg msys myr t,a, lrk njhs'

weh Tyqf.ka .,jd .ekSug ieñhd ;e;a l< úg l=ms; jQ kqjka ixðj ieñhdg o msys myr t,a, l<d' fuu isoaêh isÿjk w;r bkao%dKs Y%shd,;df.a tlu ÈhKsh o t;kg meñKs w;r kqjka ixðj ÈhKshgo msys myr lsysmhla wek w÷f¾u m,d .shd'

bkao%dKs ksjfia l,n,h weiqKq wjg mÈxÑlrefjda f,a .,k ;=jd, iys;j jeà isá uj mshd iy ÈhKsh ùrfmdl=K frday,g we;=<;a l<d' miqj ;=jd,lrejka ìx.sßh frday,g;a y,dj; Èia;%sla uy frday,g;a we;=<;a flreKd'

fï isoaêfhka Èk ;=klg miq bkao%dKs y,dj; frdayf,a oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,nñka isáhÈ ñh .shd' ÈhKsh;a wef.a ieñhd;a m%;sldr ,nd ksjig meñKshd' fï isoaêh ms<sn| f;dr;=re ,nd.;a ìx.sßh fmd,sia ks,Odßka jydu ùrfmdl=K .ug meñK mÍlaIK wdrïN l<d'

foore msfhl= jk kqjka ixðj fï isoaêfhka miq w;=reoykaj isáho ,enqKq f;dr;=rlg wkqj Tyq u;=.u ish ke.Kshf.a ksjfia isák njg wkdjrKh lr.;a fmd,sish tys f.dia Tyqj w;awvx.=jg .kq ,enqjd'

tod rd;%S ;uka bkao%dKsf.a ksjig meñKs wjia:dfõ§ weh ;uka m,jd yeÍug W;aiy lsÍu ksid fldamhg m;a ù fuu wmrdOh isÿl< nj Tyq fmd,Sishg i|yka l<d'

bkao%dKs Y%shd,;df.a isref¾ msys myr y;lska isÿjQ ;=jd, ;snQ nj mYapd;a urK mÍlaIKfhaÈ fy<s jqKd'

bkao%dKs >d;kh yd wef.a ieñhdg;a" ÈhKshg;a ;=jd, lsÍu hk fpdaokd u; fyÜáfmd< ufyaia;%d;a wêlrKh bÈßm;a flreKq kqjka ixðj fyj;a ,fíÿ, rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd'

ví,sõ'B'iS' m%kdkaÿ


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *