මඩකලපුවේ පිපිරීමෙන් 25ක් මරුට
uvl,mqfõ msmsÍfuka 25la ureg
Apr 21, 2019 11:24 am
view 5883 times
0 Comments

uvl,mqfõ msmsÍfuka 25la ureg

uvl,mqfõ lf;da,sl foajia:dkhl isÿjQ msmsÍula fya;=fjka fï jk úg mqoa.,hska 25 fofkla ðú;laIhg m;aj we;s njhs wm fk;a ksjqia jd¾;dlre i|yka lr isáfha'

fï w;r fuu m%ydrfhka ;=jd, ,enQ úYd, msßila uvl,mqj frday,g we;=,;a lr we;s njhs jd¾;d jkafka'
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *