අපි දෙන්නා මුහුදට වැටුණා. හොඳ වෙලාවට අපි දැල්වල පැටලුණේ නැහැ..
wms fokakd uqyqog jegqKd' fyd| fj,djg wms oe,aj, megÆfKa keye''
Jun 29, 2020 11:31 am
view 97 times
0 Comments

wms fokakd uqyqog jegqKd' fyd| fj,djg wms oe,aj, megÆfKa keye''
lsf,da ógr 18la nQ,shl t,a,s f.dvg mSkd Ôú;h fírd .;a ;reKhska lshk l;dj

ug mSkkak neß ksid celÜ tl .hdka whshd ug ÿkakd'''

wmsg b;sß fj,d ;snqfKa fohshkag lshk tl ú;rhs'''

meh úisy;rla lsf,daóg¾ 18l ÿrla uqyqÿ r< iuÛ fmdr nod f.dvìug meñ”ug y,dj;" ueoj;a; .%dufha ëjrhka fofokl=g fmf¾od ^27od& fmrjrefõ yelsúKs' fuys we;s úfYaI;ajh jkafka tla ëjrhl= msyskSug mjd fkdoek isàuhs' y,dj; fudafhka miq.sh 26 jeks Èk wÆhu folg muK uqyqÿ .sh ëjrhka isjqfokl= iuÛ tlaÈk ëjr hd;%d folla fuf,i wk;=rg ,laj ;snQ w;r Tjqka fidhd y,dj;" ueoj;a; .%dufha ëjrhka miq.sh 26 jeks Èk uqyqfoa fufyhqï l%shd;aul l<;a Tjqkago fidhd .ekSug yels jQfha ëjrhka fofokl= muKs'


ta jk úg;a Tjqkao meh wgla muK uqyqÿ r< iu.Û fmdr noñka isg ;sfí' fï ëjrhka fírd .;a;;a ëjr hd;%dj f.dv f.k taug fkdyelsj ;snQ w;r th tÈk ^27od& fmrjrefõ l,amsáh" o¿j fjr<g f.dv.id ;sìKs'

meh úisy;rlg jeä ld,hla uqyqÿ r< iu.Û fmdr nod fyïn;aj isá ëjrhka" f.dvìug meñKs jyd y,dj; uy frday,g we;=<;a lsÍug m%foaYjdiSka úiska mshjr f.k ;sìKs' y,dj; frday,g hk w;r;=r Èú .,jd .;a id.r m%kdkaÿ ëjrhd fufia mejeiSh'

mdkaor folg ;uhs wms uqyqÿ .sfha' wms hk fldg uqyqo ier keye' mdkaor myg ú;r álla ier jqKd' ta;a wms ys;=fõ keye úYd, /,s .yhs lsh,d' Wfoa y;g ú;r wms oe,a wl=<kak mgka .;a;d' ta tlalu ;uhs f,dl= r<la weú,a,d wfma fndaÜgqj Wäka oeïfï' wms fokakd uqyqog jegqKd' fyd| fj,djg wms oe,aj, megÆfKa keye' ál fj,djla oe, w,a,f.k ysáhd' miafia .hdka whshd lsõjd wms fufyu bkak tfla f;areula keye lsh,d' fï me;a;g ëjrfhla tkafka keye lsh,d' ta ksid wms fndaÜgqj w;wßkak ;SrKh l<d' wmsg b;sß fj,d ;snqfKa ma,diaála nQ,shla yd tl celÜ tlla ú;rhs' ug mSkkak neß ksid celÜ tl .hdka whshd ug ÿkakd' miafia nQ,sh w,a,df.k fokaku f.dvìug tkak mgka .;a;d' tal ;snqfKa ke;akï wmsg f.dvìug tkak ,efnkafka keye' fldfydu yß meh úisy;rlg jvd wms fokakd uqyqo;a tlal fmdr neÿjd' fï fj,dfõ wmsg b;sß fj,d ;snqfKa fohshkag lshk tl ú;rhs'

fuys§ woyia oelajQ .hdka m%kdkaÿ uy;d• fï isÿùu jqK .uka uu ys;d .;a;d fldfydu yß Èú fírd .kakjd lsh,d' ug ys;=Kd wmsj fír.kak ljqre;a tk tlla keye lsh,d' ta w;r ug u;la jqfKa uf.a f.or' ta ksid tlu wêIaGdkfhka f.dvìug wdjd'”

fuu ëjrhka fidhd.ekSu i|yd ëjr fomd¾;fïka;=j yd kdúl yuqodj úYd, fjfyila oerE nj m%foaYjdiSyq mejeiQy' y,dj; k.r iNdfõ ysgmq Wm iNdm;s iqika; m%kdkaÿ uy;d lshd isáfha" fï isÿùu ms<sn| oekqï ÿka jydu rch wjYH mshjr .;a njhs'

y,dj; uy frday,g we;=<;a l< ëjrhka fofokd Bfha ^28od& fmrjrefõ;a frdayf,a m%;sldr ,nñka isá w;r hd;%dj tf;la yuqù fkd;sìKs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips