asd
asf
asd

w.ue;s uyskaog Wmka Èkh od ysñ jQ jákdu ;E.a.


Nov 22, 2020 09:31 pm    Views: 5954

w.ue;s uyskaog Wmka Èkh od ysñ jQ jákdu ;E.a.

w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;df.a 75 fjks Wmka Èkh miq.shod fh§ ;snqkd' tys§ w.%dud;Hjrhdg ysñ jQ wmQre ;Hd.hla ms<sn|j jd¾;d fjkjd'

w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;d kS;s{jrfhl= f,i fiajh lrk iufha Wmhd .;a uqo,ska ñ,g .;a ish m%:u fudag¾ r:h miqj foaYmd,k lghq;= i|yd uqo,a fidhd .ekSu i|yd úl=Kd oud ;snqkd'

ta m%lg fudag¾ r: Odjk YQrfhl= jQ tia' ta wurisßghs' Tyq fuu fudag¾ r:h ñ,g f.k bka ;r. mjd ch.%yKh lr ;snqkd' Tyqf.a ux., fudag¾ r:h jQfha;a tu r:hhs'

w.%dud;H mq;a fhdaIs; rdcmlaI uy;df.a b,a,Sulg wkqj  tia' ta wurisßf.a mq;=ka jk ÿñkao wurisß yd y¾I wurisß we;=Æ mjqf,a ieu  úiska fuu mß;Hd.h lr we;s njhs i|yka jkafk' 

 
 

 

 

Image

Views: 318  Jan 14, 2021

Views: 369  Jan 14, 2021

Views: 224  Jan 12, 2021

Views: 147  Jan 12, 2021

Views: 6239  Jan 07, 2021

Views: 6074  Jan 05, 2021

Views: 6122  Jan 05, 2021

Views: 6087  Dec 27, 2020

Views: 6027  Dec 27, 2020

Views: 5979  Dec 23, 2020

Views: 5967  Dec 23, 2020

Views: 5959  Dec 23, 2020

Views: 5974  Dec 22, 2020

Views: 5963  Dec 17, 2020

Views: 5962  Dec 11, 2020

Views: 5956  Dec 11, 2020

Views: 5971  Dec 07, 2020

Views: 5967  Dec 04, 2020