asd
asf
asd

fjäka tfla§ ÿkakq /.a tlla ksid ta fokaku wndê; jqKd'' ) uxcq,d È,arelaIs


Nov 23, 2020 12:02 pm    Views: 5956

fjäka tfla§ ÿkakq /.a tlla ksid ta fokaku wndê; jqKd'' ) uxcq,d È,arelaIs

yh fofkl= ú;r isú,a msg weú;a fmd,sishg tlalf.k .shd'''

uu ljodj;a ys;mq ke;s fohla jqfKa'''

m%ùk rx.k Ys,ams ú,aika lrE lsre<mk m%foaYfha§ remsh,a 5000 §ukdj ,nd .ekSug .sh wjia:djl isÿ jQ isoaêhla mokï lr .ksñka fi!LH ud¾f.damfoaY lv lsÍfï fpdaokdjg w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej wem u; ksoyia l<d'

flfia fj;;a wod< isoaêh iïnkaOfhka iudc udOH ;=< fkdfhl=;a l;d nyla ks¾udKh jqKd'


tÈk i;H jYfhkau isÿ jQ foa iïnkaO m%ùk rx.k Ys,ams ú,aika lrE ysre udkh iuÛ woyia olajñka lshd isáfha" fujeks l;djla'''

 

Image

Views: 311  Jan 14, 2021

Views: 365  Jan 14, 2021

Views: 224  Jan 12, 2021

Views: 146  Jan 12, 2021

Views: 6238  Jan 07, 2021

Views: 6074  Jan 05, 2021

Views: 6122  Jan 05, 2021

Views: 6085  Dec 27, 2020

Views: 6027  Dec 27, 2020

Views: 5979  Dec 23, 2020

Views: 5967  Dec 23, 2020

Views: 5959  Dec 23, 2020

Views: 5974  Dec 22, 2020

Views: 5963  Dec 17, 2020

Views: 5962  Dec 11, 2020

Views: 5956  Dec 11, 2020

Views: 5971  Dec 07, 2020

Views: 5967  Dec 04, 2020