asd
asf
asd

,ÛÈ fjäka tl .;a; rx.k Ys,amskS úkQ isßj¾Ok ;E.a.l=;a wrf.k .syska wïuf.a WmkaÈfka ieurefõ fufyuhs


Nov 25, 2020 01:57 pm    Views: 5948

,ÛÈ fjäka tl .;a; rx.k Ys,amskS úkQ isßj¾Ok ;E.a.l=;a wrf.k .syska wïuf.a WmkaÈfka ieurefõ fufyuhs

úkQ isßj¾Ok lsh,d lshkafka flá ld,hlska fma%laIl ckm%sh;ajhg m;a jQ rx.k Ys,amskshla úÈyg y÷kaj,d fokak mq¿jka'

tfukau rEmjdysksfha yd iskudfõo odhl jqKq we;eï ks¾udKj,skq;a weÛhSug ,la jqKd'

fujeks we.hSïj,g md;% jQ úkq isßj¾Okf.a ujf.a WmkaÈkh miq.shÈkl fh§ ;snqKd'

ta fjkqfjka weh ish ieñhd iu. ksjig f.dia ujf.a WmkaÈkh iurkak wu;l lf<a keye'


ta wehg wu;l fkdjk ;E.a.l=;a wrf.khs'

PdhdrEm my;ska

 

Image

Views: 315  Jan 14, 2021

Views: 366  Jan 14, 2021

Views: 224  Jan 12, 2021

Views: 147  Jan 12, 2021

Views: 6239  Jan 07, 2021

Views: 6074  Jan 05, 2021

Views: 6122  Jan 05, 2021

Views: 6086  Dec 27, 2020

Views: 6027  Dec 27, 2020

Views: 5979  Dec 23, 2020

Views: 5967  Dec 23, 2020

Views: 5959  Dec 23, 2020

Views: 5974  Dec 22, 2020

Views: 5963  Dec 17, 2020

Views: 5962  Dec 11, 2020

Views: 5956  Dec 11, 2020

Views: 5971  Dec 07, 2020

Views: 5967  Dec 04, 2020