asd
asf
asd

w.ue;s uyskaof.a m<uq fudag¾ r:h h<s;a Tyqgu ,efnhs


Nov 26, 2020 09:14 pm    Views: 5951

w.ue;s uyskaof.a m<uq fudag¾ r:h h<s;a Tyqgu ,efnhs

j;auka w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d ish m%:u /lshdfjka Wmhd.;a fudag¾ r:h th Tyqf.ka ñ,§ .;a tia'ta' wurisß uy;df.a mq;a ÿñkao wurisß uy;d úiska h<s;a w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;dg Ndr § ;sfnkjd' ta w.%dud;Hjrhdf.a WmkaÈkh fjkqfjka njhs i|yka jkafka'


ÿñkao wurisß uy;d ‘Duminda Bodykit’ kï m%lg jHdmdrfha ysñlre jk w;r w.%dud;H mq;a fhdaIs; rdcmlaI uy;df.a b,a,Sula mßÈ h<s;a fufia *shÜ fudag¾ r:h w.%dud;Hjrhd fj; Ndr§ we;s nj;a i|yka'

fuu fudag¾ r:h tia'ta' wurisß uy;df.ao m<uq fudag¾ tr:h ù we;s w;r th fhdodf.k Tyq bkaÈhdfõ meje;s cd;Hka;r fudag¾ r: ;r.hlao ch.%yKh lr ;sfnkjd'

  

Image

Views: 319  Jan 14, 2021

Views: 371  Jan 14, 2021

Views: 224  Jan 12, 2021

Views: 147  Jan 12, 2021

Views: 6239  Jan 07, 2021

Views: 6074  Jan 05, 2021

Views: 6122  Jan 05, 2021

Views: 6087  Dec 27, 2020

Views: 6027  Dec 27, 2020

Views: 5979  Dec 23, 2020

Views: 5967  Dec 23, 2020

Views: 5959  Dec 23, 2020

Views: 5974  Dec 22, 2020

Views: 5963  Dec 17, 2020

Views: 5962  Dec 11, 2020

Views: 5956  Dec 11, 2020

Views: 5971  Dec 07, 2020

Views: 5967  Dec 04, 2020