asd
asf
asd

b;sfhdamshdfõ isrú isá YS‍% ,dxlslhska 38 fírd .efka


Nov 27, 2020 11:48 am    Views: 5955

b;sfhdamshdfõ isrú isá YS‍% ,dxlslhska 38 fírd .efkab;sfhdamshdfõ W;=re fldgfia ghsf.a‍% m‍%foaYfha hqo l,dmfha isá YS‍% ,dxlslhska 38 fofkl= uqojd f.k ;sfnkjd' úfoaY wud;HxYh i|yka lf<a b;sfhdamshdfõ tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh iu. isÿ l< idlÉcdjlska wk;=rej tu YS‍% ,dxlslhska msßi tu m‍%foaYfhka uqojd f.k we;s njhs'

trg we.¨ï l¾udka; lafIa;‍%fha fiajh lrk tu YS‍% ,dxlslhska msßi läkñka Èjhskg /f.k taug kshñ;hs'

Image

Views: 317  Jan 14, 2021

Views: 369  Jan 14, 2021

Views: 224  Jan 12, 2021

Views: 147  Jan 12, 2021

Views: 6239  Jan 07, 2021

Views: 6074  Jan 05, 2021

Views: 6122  Jan 05, 2021

Views: 6086  Dec 27, 2020

Views: 6027  Dec 27, 2020

Views: 5979  Dec 23, 2020

Views: 5967  Dec 23, 2020

Views: 5959  Dec 23, 2020

Views: 5974  Dec 22, 2020

Views: 5963  Dec 17, 2020

Views: 5962  Dec 11, 2020

Views: 5956  Dec 11, 2020

Views: 5971  Dec 07, 2020

Views: 5967  Dec 04, 2020